North Kaibab trail from Phantom Ranch Phantom Ranch
PREV
143. North Kaibab trail from Phantom Ranch -- North Rim sign
NEXT